ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De voorliggende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van producten, die door Art of make up op de markt worden gebracht. Bovendien vormen de voorliggende voorwaarden een integraal onderdeel van de Dépositaire-overeenkomsten waarvan Art of make up zich ter zake van de door haar gevoerde merkproducten bedient en enkel aanbiedt aan de afnemers, die aan de hieronder uiteengezette vereisten en criteria voldoen. De ondertekening van deze overeenkomst impliceert de volledige en onvoorwaardelijke instemming van de Dépositaire met deze voorwaarden. De voorliggende voorwaarden vervangen en verklaren voor ongeldig de eerder door Art of make up gebruikte algemene verkoopvoorwaarden, en zullen per direct van kracht worden, opdat zonder enige discriminatie alle afnemers voordeel kunnen trekken van gelijke algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 Offertes, orders, prijzen

Alle offertes, omvattende prijsopgaven, bestellijsten, prijscouranten, begrotingen, voorcalculaties, offertes en wat dien aard zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven. U kunt uw bestelling plaatsen via de webshop. Bestellingen middels mail, fax of telefoon dienen voorzien te zijn van bestelnummer en kleurnummer, welke op de prijslijst vermeld staan. De door de afnemer geplaatste order is definitief en daarmee bindend. De afnemer kan diens bij Art of make up geplaatste order slechts weigeren na uitdrukkelijke toestemming van Art of make up. De producten worden geleverd tegen de prijs die van kracht is op de dag van levering. Indien Art of make up niet in staat is de order binnen de normale termijn uit te voeren, dan zal Art of make up dit onverwijld meedelen en daarbij een nieuwe aflevertermijn opgeven. Deze nieuwe datum zal alsdan tussen partijen gelden, tenzij de afnemer niet binnen 8 dagen na bedoelde opgave de order schriftelijk annuleert. Art of Make up heeft voor haar klanten een minimaal advies verkoopprijs bepaald. U bent echter niet verplicht deze prijzen te hanteren en bent vrij deze te verhogen. De prijzen mogen echter niet onder onze advies verkoopprijs liggen.

Artikel 3 Aflevering

De aflevering van de bestelde producten geschiedt voor rekening en risico van Art of make up aan het verkooppunt, dan wel het opgegeven adres van de afnemer in Nederland bij orders voor een bedrag hoger dan € 200,00. Indien de koopprijs minder bedraagt, worden verzendkosten in rekening gebracht van € 6,95 bij pakketten tot een gewicht tot 10 kilo. Voor verzending naar het buitenland hanteren wij de tarieven van de pakketdienst. Verzenden onder rembours is mogelijk, de kosten voor pakketten tot 10 kilo zijn € 14,00. Art of make up bepaalt de wijze van verzending en transport. De prijs is netto verlading, verpakking inbegrepen, met uitzondering van speciale verpakkingen. Art of make up heeft het recht de producten af te leveren naar haar keuze tegen vooruitbetaling middels telefonische overboeking of telebankieren, dan wel tegen een vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste zin. U heeft de mogelijkheid om uw bestelling af te halen bij ons magazijn in Kwintsheul. U dient hiervoor wel telefonisch een afspraak te maken. Het afhaaladres is Bovendijk 63, 2295 RX Kwintsheul.

Artikel 4 Betaling

De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.  Art of make up behoudt zich het recht voor een vooruitbetaling middels telefonische overboeking of telebankieren te verlangen in geval van levering aan nieuwe afnemers. Alle leveringen geschieden onder uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud, zolang de desbetreffende factuur nog niet (geheel) is voldaan. Bij alle afnemers kan Art of make up voorafgaand aan de levering de betaling verlangen van de openstaande facturen middels telefonische overboeking of telebankieren, indien naar haar oordeel het aan de betreffende afnemer te verlenen krediet te hoog wordt, dan wel geworden is. Art of make up is gerechtigd de orders in gedeelten te leveren en te factureren. De kosten voor deze nalevering zijn voor rekening van Art of make up. Is de afnemer in verzuim of schiet hij op enig andere wijze te kort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten - zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke - ter verkrijging van voldoening van deze verplichtingen voor diens rekening. In geval van verzuim in de betaling behoudt Art of make up zich het recht voor alle lopende orders aan te houden, welke beslissing geen afbreuk doet aan enige vordering c.q. aanmaning tot betaling. Indien Art of make up de afnemer aanmaant binnen een door haar te bepalen termijn alsnog aan diens betalingverplichtingen te voldoen, en deze daarmee in gebreke blijft, dan is Art of make up gerechtigd, al dan niet door derden, incasso te laten plaatsvinden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen strekken de betalingen van de afnemer alsdan tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de verschenen renten en tenslotte tot mindering van de hoofdsom, naar ouderdom van de factuur, en de lopende rente. Ingeval de afnemer in gebreke blijft op de betalingsaanmaning, is Art of make up tevens gerechtigd de (Dépositaire- )overeenkomst met de afnemer naar haar keuze zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit doet geen afbreuk aan haar recht enige eis tot schadeloosstelling in te dienen voor de bevoegde juridische autoriteiten, terwijl zij evenmin terzake geen enkele vergoeding aan de afnemer verschuldigd is of kan worden. Dezelfde keuzes heeft Art of make up ingeval de afnemer in faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, anderszins onder curatele komt te staan of zijn bedrijfsvoering staakt, dan wel in verzuim is met de betaling van enig ander bedrag aan Art of make up. Daarbij heeft Art of make up in genoemde gevallen het recht de (Dépositaire-)overeenkomst eenzijdig, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, waarbij zij ter zake geen enkele schadevergoeding of schadeloosstelling aan de afnemer verschuldigd zal zijn en zij zich al haar rechten voorbehoudt.

Artikel 5 Reclameren en Retourzendingen

Indien de door Art of make up geleverde producten bij de levering waarneembaar niet beantwoorden aan de order, dan dient de afnemer bij de aflevering de order te weigeren en direct met Art of make up contact op te nemen onder aanduiding van de problemen. Indien de producten na de aflevering zijn gewijzigd van aard of samenstelling, dan wel zijn beschadigd, voorzien van prijsstickers of beveiligingsstrips, zijn oververpakt of (gedeeltelijk) verwerkt, vervalt elk recht van reclameren. Dit recht vervalt eveneens indien de afnemer niet tijdig heeft gereclameerd, waardoor hij zijn aanspraken jegens Art of make up verliest en de levering geldt als aanvaard. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Art of make up voorafgaand daaraan haar toestemming ervoor heeft verleend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Art of make up is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door producten onder de merken of handelsnamen die door haar worden gevoerd, maar die niet door haar in het verkeer zijn gebracht. Art of make up is aansprakelijk voor tekortkomingen in (de levering van) de producten voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Art of make up van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop de afnemer in redelijkheid mag vertrouwen.

Artikel 7 De vereisten waaraan de afnemer bij wederverkoop dient te voldoen

De accommodatie van de geautoriseerde verkooppunten moet aan bepaalde criteria voldoen (bijv. schoonheidssalons of kapsalons of beroepsgerichte adviseurs. - de geautoriseerde verkooppunten dienen eerste-klas advisering aan te bieden en geen zelfbedieningswinkel te zijn met een beperkte advisering. - De wederverkoop van displays mag nooit geschieden via websites voor tweedehands waren zoals onder andere Marktplaats, E-bay, of Social media websites.

Artikel 8 Modaliteiten van de verkoop

De kwaliteit van de verkochte producten. De afnemer is het niet toegestaan om ter verkoop aan te bieden, zelfs niet tegen een gereduceerde prijs, een product van Art of make up dat niet langer courant is, verlopen of bedorven is vanwege welke reden dan ook. Een dergelijk product moet vernietigd worden indien het niet wordt teruggenomen door Art of make up onder de voorwaarden die worden uiteengezet in de voorliggende voorwaarden of op basis van bijzondere afspraken. De producten mogen enkel in hun originele en ongewijzigde verpakking in voorraad worden gehouden, aangeboden, verkocht en afgeleverd. De uit de verkoop teruggenomen producten: de afnemer aanvaardt de inwisseling of de vergoeding tegen de factuurwaarde voor elk product dat Art of make up om wat voor reden dan ook wenst te doen terug te nemen uit de verkoop. Mededinging die als oneerlijk wordt beschouwd De afnemer ziet er in het bijzonder op toe dat hij geen enkel ander product zal aanbieden of verkopen waarvan het merk, de benaming of de presentatie zou kunnen leiden tot verwarring met de door Art of make up gevoerde merken, handelsnamen en dergelijke of met een van haar producten. Oneerlijke mededingingspraktijken De afnemer verwijst geen enkele klant, die een van de door Art of make up gevoerde merken, handelsnamen en dergelijke of een van haar producten noemt, naar een product van de concurrentie en ziet er nauwkeurig op toe dat zijn verkooppersoneel dit evenmin doet. Dit omdat een dergelijke praktijk niet is te rechtvaardigen door de te geven adviezen, noch de perfecte vervulling is van de wensen van de klant, waarbij het refereren aan de prijzen geen rol mag spelen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Conform artikel 3:92 BW behoudt Art of make up de eigendom van alle door haar aan afnemer geleverde of nog te leveren producten, zolang afnemer niet aan zijn totale betalingsverplichtingen jegens Art of make up heeft voldaan. De onder de afnemer in opslag staande producten worden in dat geval geacht de niet betaalde producten te zijn. Art of make up is gerechtigd om, onverlet haar recht op schadevergoeding, de (geheel of gedeeltelijk) onbetaald gebleven producten weg te (doen) halen van de plaatsen waar die zich bevinden. De afnemer dient in bovenstaand geval zulke plaatsen op eerste verzoek bekend te maken en daartoe toegang te verschaffen. Art of make up heeft alsdan het recht bedoelde producten aan derden te verkopen. Afnemer verplicht zich bovendien, op eerste verzoek van Art of make up, een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit diens verkopen van (onbetaald gebleven) producten mogelijk voortvloeiende vorderingen op derden.

Artikel 10 Overmacht

Ingeval de nakoming van enige verplichting van Art of make up redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd door niet van haar wil afhankelijke omstandigheden als natuurgeweld, brand, staking, gewapende conflicten en terrorisme, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van overeenkomsten door derden als toeleveringsbedrijven en/of door andere omstandigheden die door Art of make up niet redelijkerwijs konden worden voorzien, dan is Art of make up gerechtigd de nakoming gedurende een door haar te bepalen redelijke periode op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 Immateriële rechten en Publiciteitsmateriaal

Indien de afnemer gebruik wenst te maken van enig merk, handelsnaam of ander object van een immaterieel eigendomsrecht dat door Art of make up wordt gevoerd, in de uitoefening van zijn activiteiten, is dit slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming door Art of make up. Het door Art of make up ter beschikking gestelde reclame- en ander verkoopondersteunend materiaal mag door de afnemer uitsluitend worden gebruikt volgens de instructies van Art of make up .

Artikel 12 Rechtskeuze en competenties

De voorliggende voorwaarden vallen evenals de (Dépositaire-) overeenkomst onder het Nederlands recht. Geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank dan wel, uitsluitend ter keuze van Art of make up, door de bevoegde rechter van de vestigings-, woon- of verblijfsplaats van de afnemer. Art of Make up, Bovendijk 63, 2295 RX Kwintsheul, tel. 0174-295886, fax 0174-293344 www.artofmakeup.nl, info@artofmakeup.nl, KvK Haaglanden onder nr. 27243968, BTW NL1793.41.935.B01

Op afspraak kunt u bij ons terecht op elke werkdag behalve woensdag van 9.00 tot 12.30 uur. Dezelfde tijden gelden voor telefonische bereikbaarheid.